Magyar ezotérium · Alternatív történelem

Baráthosi Balogh Benedek
Baráthosi összes turáni könyve I-II.
Baráthosi életműve - 18 kötet - egyesített kiadás - Kozsdi Tamás szerk.
Bolti ár: 16 990 Ft
Kiadói ár: 13 990 Ft

A könyvről bővebben

Baráthosi Balogh Benedek (1870-1945) könyveit olvasva megállapíthatjuk, hogy szép lelkülete van. A tiszta, naiv érdeklődés vezeti. Baráthosi hagyatéka igaz, szerethető és tiszta. Missziója lényege, melyre kisgyerekkora óta tudatosan készült, hogy végiglátogassa az összes turáni rokonnépünket, éljenek azok a mai Koreában, Japánban, Szibériában, Indiában, a Himalája hegyei közt vagy az Urál valamelyik oldalánál, a Kaukázusban vagy épp Skandináviában.

Van benne némi szépirodalmi véna is, így az útleírásai sok helyen igen élvezetesek, már-már filmszerűek. Pontos emlékezetét az ötezer oldalra rúgó kéziratfüzete örökítette meg. Ezen túl kiváló érzéke van a részletek meglátására, így a néprajzi ismertetések egészen gazdag tárházát kapjuk leírásaiban. Szinte a legapróbb részletekig el tud mesélni egy hagyományt, vissza több száz évre is, vagyis valódi, mélyreható gyűjtőmunkát is végzett, ha nem a terepen, akkor a könyvtárban. Nemzetközi kapcsolatai révén sosem publikált tanulmányokból dolgozhatott.

A tucatnyi megpróbáltatás és életveszélyes helyzet ellenére rengetegszer kedvezett neki a szerencse. Kiváló, tehetős, sőt egészen magasrangú segítők állnak mellé, bár ezek csak pillanatokra mutatkoznak meg útja során. Baráthosi szelleme állandóan úton van. Ha Budapesten van, otthonában, ő akkor is utazik. A szelleme érezhetően mindig a terepen van és a valahova elszakadt egyik vagy másik rokontörzsünknél jár.

Műveit olvasva feltűnik, hogy olyan mélyen és őszintén szereti az egykor egységes Turáni népek fiait és lányait, hogy már csak emiatt is szívet melengető a könyv lapjain át vele utazni.

Baráthosi nem finnyás, bemutatja a sötétet, a gonoszt, a rosszat is és könyörtelenül, nem sokat cifrázva kimondja az igazságot. Úgy történelemben, mind politikában is. Talán ez az egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy leírásában akármilyen témában is halad, valahogyan mindig az igazságra érez rá és ki is meri azt mondani. A magyarság szempontjából jelentős tény, hogy az egykor egységes - 3-5 ezer évvel ezelőtti - történelmi világképet érti, érzi és látja is. Olyan módon, ahogy a 19-20. században csak nagyon kevesen, sőt alig valaki.

Óriási teret és időt fog át Baráthosi szelleme, ennek egyértelmű példája a 18 kötetre rúgó munkássága. Ezek között azonban van egy, a 17. kötet, amelyik fajsúlyában és témájában is eltér a többitől. Ebben a mai Kárpát hazában élő magyarság módszeres, ötszáz év óta tartó tudatos nép- és kultúrapusztítást ismerteti, amely a szörnyűsége ellenére is a magyarság egyik alapműve lett.

A szerző 24 kötetre tervezett sorozatából csak 18 készült el, melyet most teljes egészében megismerhet a magyar közönség.

A kötetet szerkesztette: Kozsdi Tamás


TARTALOM:


Előszó

Baráthosi Balogh Benedek élete és művei

Baráthosi Balogh Benedek: Egy levél (1927)

Baráthosi Balogh Benedek: Még egy levél (1927)

Baráthosi Balogh Benedek: A Harmadik levél (1928)

Baráthosi Balogh Benedek: A magyar könyv sorsa, a magyar író kálváriája (1931) (A Szerző személyes kifakadása egy bűnügyi perről)

A kötet forrásairól – rövid összefoglalók (Kozsdi Tamás, 2018.)

(1) Turáni regék és mondák a világ teremtéséről, 1926.

Két levél - Menybéli Tur apánk - Világügyelő kirendelése - A föld előteremtése - A föld benépesítése - A föld elrablása - Világügyelő visszakapja táltosát - Turfi visszaszerzi elrablott menyasszonyát - A többi ennivaló visszaszerzése - Ördöng asszony Világügyelőre tör - Libafejedelemlány - Turfi haza hozza Ördöngleány feleségét - Az ember megteremtése - A földi nép tanítása - Vadászaton - Medvelány a földre kérezkedik - A bosszúság és betegség keletkezése - A házasság megszerzése - Ördöng megtámadja a földieket - Ördöng második támadása - A szent tűzözön

(2) Bolyongások a mandsur népek között, 1927.

Egy kis tájékoztató – I. Budapesttől Vladivosztokig – II. Az usszuri folyón – III. A magunk lábán – IV. Az olcsák között – V. Szachalin szigetén – VI. Az alsó Amurnál – VII. Nikolajevszk és környéke – VIII. Sámánizmus – IX. Ochocktól Khabarovszkig – X. Vadászat – XI. Kína mandsu kézre jutása

(3) Khina lelke, 1927.

Egy kis bevezető - Hogyan lát bennünket a sin ember - Hogyan látjuk mi a sineket - Sina őskora - A sinai háromság és Buddha hatása - Az öt kötelesség - A három erény - Emberiesség (műveltség) és bátorság - Élvezetek, rossz szokások - Babonaság - Szertartások és ünnepek - Titkos társaságok

(4) Szuomi-Eszti, finn-észt testvérföldön, 1927.

Egy kis bevezető - Karélek földjén - Kézről-kézre - A Kalevala - Erdőn-mezőn - A vizek világa - A finn nép életéből - Néhány szó a finn I nép történetéből - A mai Finnország - Második részecske - Eszti (Az esztek testvérföldjén)

(5) Vázlatok a török testvéreink történetéből, 1928.

Bevezető sorok - I. A török nép eredete - II. A törökök az európai történelem színpadán - III. Az ozmán nemzeti állam kiépítése - IV. Az ozmán birodalom fénykora - V. Az ozmán birodalom hanyatlása - VI. A reformok korszaka - VII. Török testvéreink ellenségei - VIII. Néhány szó az izlamról

(6) Japán földi bolyongások, 1928.

I. Utazás Tokióig - II. Tokióban - III. Kiotó, a régi főváros - IV. Japán ünnepek - V. Szinészet, az utca és a nép élete - VI. Tokió - VII. Politikai berendezkedés - VIII. Japán dalok

(7) Szumérok, szittyák, ősturánok, 1929.

Előszó - I. Ősturánok - II. Szumirok - 1. A szumir föld, 2. A szumirok kora, 3. A szumir nép, 4. A szumir nyelv 5. A szumirok története, 6. A szumirok hitvilága, 7. A szumir nép élete 8. Állam, társadalom, ember, 9. Tudomány, irodalom, művészet - III. Szittyák -1. Történeti áttekintés, 2. A szittya nép élete

(8) Korea, a hajnalpír országa, 1929.

I. Vladivosztokból Koreáig - II. Természeti viszonyok - III. Az utazás nehézségei - IV. A kolostorok világa - V. Töredékek Korea történetéből - VI. Korea kulturális hatása Japánra - VII. Koreát megismeri Európa - VIII. A vízválasztótól Szöulig - IX. A főváros és kikötője - X. Japán uraság - XI. Korea élni akar és élni fog

(9) Khinai vizeken, 1930.

Előszó - I. A khinai tengeren - II. Sanghai - III. Honkong - IV. Kanton - V. Peking - VI. Pekingtől Hankovig - VII. Hankovtól Sanghai-ig - VIII. Khina földje - IX. Néhány szó Khina történetéről

(10) Japán a felkelő nap országa, 1930.

Vissszaemlékezések (Előszó) - I. A fehér emberiség japáni szemmel nézve - II. Hogyan viselkedik az átlagjapán idegenekkel szemben (Naplójegyzetek) - III. Japán világhelyzete - IV. A japán történelem vázlata, a japán mondás kor és történelmük kezdete - V. Japán romlása és újraéledése - VI. A központi hatalom visszaállítása - d) A konficiánizmus és budhizmus japán megítélésben - e) Az első soguncsaládok bitorolt uralma - f) A kettős császárság kora - g) Nyugat felfedezi Japánt - h) A Tokugava sogunok uralma - i) Az ország újraszervezése - j) A megújhodás útja - Busido, a japán lovagregények - A japán irodalom rövid vázlta - A Pehelyruha (Hangoromo)

(11) Mongolok, burjátok, 1930.

Előszó - I. A mongol pásztor regéje Kül-Teginről a nagy khánról - II. Útban Mongólia felé – III. Ég a puszta - IV. Kül-Tegin sírköve. Karakórum - V. Urga- VI. Egykorú feljegyzések a mongolokról - VII. A mongolok rövid története - VIII. Történeti vázlat folytatása és a magyarországi hadjáratról való khinai följegyzés - IX. Mongólia természeti viszonyai - X. A mongolság élete és szokásai

(12) A hunok három világbirodalma, 1930.

Előszó és bevezetés - I. A hunfajta népek legrégibb története - II. Khina hun hódoltságban - III. Khina szabadságharcai - IV. A keleti hun világbirodalom - V. A hun világbirodalom bomlása - VI. A hun birodalom bukása - VII. Csitki turkesztáni hun birodalma - VIII. A hódolt Hunország további sorsa - IX. Az ősi hunság műveltsége - X. A nyugati hun világbirodalom

(13) Déli turánok (Indiák, Tibet, Előázsia), 1930.

Körösi Csorna Sándor - Előszó - I. Hátsó-India. (Útirajzok) - II. Elő-India. (Útirajzok) - III. Tibet természeti viszonyai és népe - IV. A Himalájái és indoturáni népek - II. rész. Elő-Ázsia ősrégi turáni népei - I. A legrégibb történeti kor turánjai - II. A Hikszoszok - III. Kheta és Egyiptom harca - IV. Kheta és Asszíria harca - V. Az ávesztai nyomok - VI. Írás

(14) Hun utódok, elpusztult hunos véreink, 1931.

Előszó - 1. Atilla fiai - 2. Az avarok története - 3. A türkök történeti vázlata - 4. Az ujgur törökség történeti vázlata és kultúrája - 5. A szabirok népe - 6. A kazárok népe - 7. A besenyők - 8. A kunok népe

(15) Kisebb finnugor véreink, 1931.

Bevezető sorok - I. Lappok - II. Az osztjákok - III. A zürjének - IV. A mordvinok - V. Cseremiszek - VI. Votjákok - VII. Vogulok - VIII. Szamojéd népek - A finn-ugor népek ősi műveltsége és hitvilága

(16) Baskirok, tatárok, 1932.

Előszó - Nagy-Magyarország és Baskíria - Baskírok - Az 1917-iki orosz forradalom utáni baskír nemzeti mozgalmak –Tatárok - A kazáni törökök - A krimi törökök - A nogaji törökök – Kirgizek – Függelék: a.) Párthunok b.) A görög föld ősi lakói c.) Etruszkok

(17) A magyar nemzet igazi története: A magyarság kigyilkolása a Habsburgok alatt, 1937.

I. A Habsburgok útja Ausztriáig - II. Kapaszkodás a magyar trón után .... - III. Mohács - IV. Trónbitorlás ... - V. A magyar trónon … - VI. Bocskai szabadságharca - VII. Az ország és nemzet akkori viszonyai - VIII. Bethlen Gábor és I. Rákóczi György szabadságharca - IX. „A hóhérgenerálisok komája” - X. Thököly és a bujdosók felkelése - XI. Rákóczi forradalma - XII. Egy kis javítás a trónért

(18) Kisebb törökös véreink: bolgárok, 1942.

Előszó - Közép-Ázsián keresztül - A jakutok - Az özbégek - A turkománok - Az azerbeidsáni törökök - A csuvasok - Szibériai és belső ázsiai törökök - Bolgárok - A bolgárok megtérítése - Bulgária török uralom alatt - Bulgária felszabadulása - Bulgária természeti és egyéb viszonyai


Bolti ár: 16 990 Ft
Kiadói ár: 13 990 Ft

Beleolvasok a kapcsolódó blogbejegyzésekbe:

Webáruházunk szolgáltatásai:

Azonnali átvétel vagy 1 munkanapos kiszállítás
Kézbesítés belföldre/külföldre
Személyes átvétel könyvesboltunkban
Bankkártyás fizetés is lehetséges!
Könyveinket kiadói áron vásárolhatod meg!

Termékjellemzők:

ISBN: 9786155647741
Kiadás éve: 2018
Oldalszám: 1500 oldal
Borítás: Kemény kötésű
Kötés: fűzött
Méret: B5 méret

Ajánlatunk

a kategória további könyveiből
Kozsdi Tamás
A Magyar Korona könyve
Európa feltámad - 3. kiadás
Részletek
Badiny Jós Ferenc
A magyarság igaz őstörténelme
Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig, A táltos Isten, Az Istenes honfoglalók, Jézushitű Atilla, A magyar Szent Korona.
Részletek
Pálfi Károly
A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései I-II-III. Az első világháború egy bennfentes szemén át I-II. Kozsdi Tamás szerk.
Részletek
A kategória további könyvei

Ajánlatunk

kiadónk újdonságaiból
Újdonság
László Ervin - Pier Mario Biava M.D.
Információs gyógyítás
A RÁKOS és DEGENERATÍV sejtek újraprogramozása egy forradalmi módszerrel - gyógyítás új felfogásban
Részletek
Előrendelhető
Bíró Lajos
Magyar ősmesék
Tündérek, táltosok, sárkányok
Részletek
Újdonság
Gary Zukav
Az univerzális ember
Megalkotni a valódi erőt és az igazi tudatosságot
Részletek

Könyvek

Ez a honlap sütiket használ. A sütik el­fo­ga­dá­sá­val kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. Adatvédelmi nyi­latkozat: GDPR